Regulamin sklepu

Polityka prywatności oraz regulamin zakupów w serwisie Ratownictwo Praktyczne

Uprzejmie informujemy, że firma Magdalena Fiszer, ul. Chudoby 3/11, 44-100 Gliwice, NIP 6311931873 (dalej: „Administrator”) przetwarza dane osobowe klientów w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).

Celem wypełnienia obowiązku informacyjnego określonego art. 13 RODO informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest firma Magdalena Fiszer, ul. Chudoby 3/11, 44-100 Gliwice, NIP 6311931873.
2. z Administratorem można się kontaktować:
– pisemnie, na adres: Magdalena Fiszer, ul. Chudoby 3/11, 44-100 Gliwice,
– za pomocą poczty elektronicznej, na adres: biuro@ratownictwopraktyczne.pl
3. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
4. Dane osobowe klientów są przetwarzane w celu zawierania i wykonywania umów sprzedaży, w tym uiszczania zapłaty za kupione towary i udzielania rabatów, dostawy towarów, przesyłania powiadomień o realizacji zamówień, realizacji procesu reklamacji oraz zapewnienia prawidłowej obsługi klienta, obsługi zgłoszeń i reklamacji, umożliwienia kontaktu pomiędzy kupującymi a sprzedającym.
5. Odbiorcami danych osobowych klientów mogą być podmioty współpracujące z
Administratorem w wykonywaniu zadań określonych w pkt 4, w szczególności
przedsiębiorstwa świadczące usługi w zakresie dostawy towarów (firmy logistyczne i kurierskie), obsługujące procesy niezbędne do przesyłania powiadomień o realizacji zamówień, a także w zakresie rozliczeń należności. Nie przekazujemy danych poza Europejski Obszar Gospodarczy, czyli do państwa trzeciego.
6. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny
do świadczenia usług lub w innych celach wskazanych w pkt 4 powyżej, niezbędny dla realizacji obowiązków księgowych związanych z odrębnymi przepisami prawa, a także przez czas odpowiadający długości terminu przedawnienia roszczeń związanych z zakupionym towarem.
7. Klient ma prawo do:
– żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
– żądania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych,
– żądania od Administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych
osobowych,
– cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8. Informujemy, że nie ma ustawowego obowiązku podania danych osobowych,
jednakże obowiązek ten może wynikać z przepisów szczególnych. Konsekwencją
niepodania danych osobowych może być w szczególności brak możliwości świadczenia
usług na Pana/Pani rzecz, w szczególności brak możliwości zawarcia umowy sprzedaży
towarów w sklepie internetowym.

Zmiany obowiązują od 25.05.2018

Regulamin zakupów

1. Sprzedaż wysyłkową zamówień z serwisu ratownictwopraktyczne.pl prowadzi firma Magdalena Fiszer z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Chudoby 3/11, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Gliwice pod numerem I/513/2002, NIP 631-193-18-73, Regon 277884760.
2. Domniemywa się, że składający zamówienie („Użytkownik”) zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte.
3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
4. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie “formularza zamówienia” znajdującego się na stronach serwisu i wysłanie go.
5. Użytkownik jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia “formularza zamówienia”.
6. Po złożeniu przez Użytkownika zamówienia, otrzyma on odpowiedź z serwisu ratownictwopraktyczne.pl potwierdzającą przyjęte zamówienie i określającą szczegóły płatności. Ratownictwo Praktyczne zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia oznacza, iż zamówienie to mogło nie zostać przyjęte do realizacji.
7. Ratownictwo Praktyczne w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadnionych wątpliwość co do rzetelności takiego zamówienia.
8. Płatność za zamówiony towar musi nastąpić przelewem na konto firmy określonej w pkt. 1.
9. Realizacja zamówienia rozpocznie się w najbliższy dzień pracujący następujący bezpośrednio po dniu, w którym zaksięgowana zostanie płatność za zamówienie.
10. Ceny towarów znajdujących się w ofercie serwisu ratownictwopraktyczne.pl oraz koszty przesyłki wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
11. Ratownictwo Praktyczne zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
12. Ratownictwo Praktyczne zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty bez uprzedzenia.
13. Maksymalny czas realizacji zamówienia (do wysłania przesyłki do Użytkownika) wynosi 3 dni robocze. Do czasu realizacji należy doliczyć czas dostawy realizowanej przez Pocztę Polską oraz inne firmy kurierskie.
14. Ratownictwo Praktyczne nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem, podanym przez Użytkownika.
15. Ratownictwo Praktyczne pobiera opłatę obejmującą koszt przesłania przesyłki do Użytkownika, z którą Użytkownik może zapoznać się w każdej chwili na stronach serwisu.
16. Ratownictwo Praktyczne może w ramach promocji zawiesić pobieranie zryczałtowanej opłaty, umieszczając stosowną informację na stronie www.ratownictwopraktyczne.pl.
17. Na życzenie klienta wystawiana jest fakturą VAT.
18. Wszystkie produkty, teksty, grafiki, logotypy i oprogramowanie znajdujące się na stronie internetowej ratownictwopraktyczne.pl są chronione na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym prawa autorskiego i praw pokrewnych (Dz. U. 1994r. Nr 24 poz. 83 z poźn. zm.) oraz prawa własności przemysłowej (Dz. U. z 2003r. Nr 119, poz. 1117 z poźn. zm.). Użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze strony internetowej i zakupionych produktów, wyłącznie w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem oraz obowiązującymi przepisami prawa.
19. Użytkownik, który nabył jakiekolwiek produkty w witrynie ratownictwopraktyczne.pl („Nabywca”) może użytkować je zgodnie z przeznaczeniem , przy czym niedozwolone jest powielanie produktu, dystrybuowanie i kopiowanie, (w tym udostępnianie w Internecie) oraz wykorzystywanie w sposób niedozwolony prawem jego treści w całości lub w części albo jakiekolwiek modyfikowanie produktu (np. poprzez zmianę formatu pliku lub usuwanie zabezpieczeń czy oznaczeń), o ile co innego nie zostanie uzgodnione w formie pisemnej z Ratownictwo Praktyczne.
20. Nabywca zobowiązany jest dbać o to, aby nieupoważnione osoby nie miały dostępu do zakupionego produktu w ten sposób, aby mogły korzystać z niego w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem oraz obowiązującymi przepisami prawa, gdyż w przypadku wykrycia takich sytuacji, Ratownictwo Praktyczne może kierować roszczenia z tego tytułu względem Nabywcy produktu.
21. Wszelkie produkty dostępne w serwisie  – odpłatnie lub nieodpłatnie – podlegają ochronie przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
22. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się z Ratownictwo Praktyczne za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie lub wypełniając formularz kontaktu na stronie
23. Zgodnie z “Ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” (Dz. U. z 2.03.2000 r., Dz. U. Nr 22, poz. 721), Nabywca będący konsumentem, może zrezygnować bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki, z wyłączeniem zapisów wskazanych pkt 30. W przypadku nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych, uprawnienie to przysługuje, jeśli nie zostało usunięte ich oryginalne opakowanie,. Zwroty prosimy kierować na adres Magdalena Fiszer ul. Chudoby 3/11, 44-100 Gliwice z dopiskiem „zwrot”. Ratownictwo Praktyczne dokona zwrotu ceny produktu, koszty przesyłki oraz inne koszty uboczne transakcji nie podlegają zwrotowi.
24. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
25. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 4.10.2012r.
26. Ratownictwo Praktyczne zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu sprzedaży obowiązują od daty opublikowania ich na stronie serwisu. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia niniejszego Regulaminu będą realizowane na podstawie dotychczasowych zasad.

Opinie i pytania dotyczące pracy serwisu ratownictwopraktyczne.pl prosimy przesyłać na adres biuro@ratownictwopraktyczne.pl