Oferta szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla pracowników szkół

Szkolenie ma formę warsztatów opartych o prezentacje multimedialne oraz ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem fantomów do nauki resuscytacji (zarówno osoby dorosłej jak i dziecka), automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED) oraz apteczki pierwszej pomocy i zestawu do pozoracji ran.

Zakres tematyczny szkolenia został tak opracowany, aby odpowiadał specyfice pracy w szkole oraz przygotowywał do skutecznego działania w najczęściej spotykanych stanach zagrożenia życia.

Szkolenie obejmuje następujące zagadnienia:

 •  Rola świadków zdarzenia w łańcuchu przeżycia – motywacja Uczestników
 • Aspekty prawne udzielania pierwszej pomocy – sytuacje szczególne w pracy pedagoga
 • Zasady wzywania służby ratunkowych
 • Zatrzymanie krążenia i oddychania u osoby dorosłej
  • prezentacja algorytmu postępowania
  • ćwiczenia resuscytacji na fantomach
  • użycie AED w resuscytacji – ćwiczenia
 • Zatrzymania krążenia i oddychania u dziecka
  • prezentacja algorytmu postępowania
  • ćwiczenia resuscytacji na fantomach pediatrycznych
 •  Postępowanie w wybranych stanach zagrożenia życia:
  • utrata przytomności
  • śpiączka cukrzycowa
  • atak padaczki
  • ciało obce w drogach oddechowych – zadławienie
 • Postępowanie w urazach
  • urazy głowy
  • urazy kostno-stawowe
  • rany – tamowanie krwotoków
  • oparzenia
  • porażenie prądem

Czas trwania szkolenia: 4 – 6 godzin zegarowych (w zależności od liczby uczestników)

Cena szkolenia: 750 zł (brutto) dla grupy do 10 osób

Dodatkowo otrzymują Państwo:

 • Materiały szkoleniowe dla każdego Uczestnika (w formie folderów edukacyjnych oraz plakat edukacyjny dla placówki)
 • Imienne zaświadczenia o odbyciu szkolenia (zgodne ze wzorem MEN) oraz zaświadczenie dla placówki
 • Podręczny pakiet ratowniczy dla każdego Uczestnika (zawierający maseczkę do resuscytacji oraz jednorazowe rękawiczki)
 • Pokazowe warsztaty dla grupy uczniów (do 25 osób), opierające się na prezentacji zabiegów resuscytacyjnych z użyciem AED – spotkanie to ma na celu uwrażliwienie na konieczność aktywnego niesienia pomocy człowiekowi znajdującemu się w stanie zagrożenia życia oraz pomaga kształtować prawidłowe postawy u młodych osób
 • Szkolenie przypominające przeprowadzone od 6 do 12 miesięcy od szkolenia zasadniczego – jego celem jest utrwalenie i doskonalenie nabytych już umiejętności, resuscytacji na fantomach oraz wykorzystania AED. Uczestnicy sprawdzają się również w sytuacjach pozorowanych. Koszt takiego szkolenia to 250 zł (dla grupy do 10 osób).

Oferta specjalna: jeżeli polecą Państwo szkolenie innej instytucji bądź firmie i zostanie ono zrealizowane – koszt szkolenia przypominającego wyniesie jedynie 100 zł. 

Zakres tematyczny i czas trwania szkolenia mogą zostać zmienione i dostosowane do Państwa oczekiwań. Przy zamówieniu szkoleń dla więcej niż dwóch grup, dla każdej kolejnej przyznawany jest rabat w wysokości 20%.

Oferowane szkolenia przygotowane są na podstawie najnowszych wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji (ERC) i prowadzone przez czynnego zawodowo ratownika medycznego, który posiada 9-letnie doświadczenie pracy w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego (zespoły podstawowe i specjalistyczne pogotowia ratunkowego) oraz wieloletnią praktykę na polu edukacji pierwszej pomocy.

Powyższa oferta ważna jest do końca 2015 roku. Zapraszamy do współpracy!

 

 

Dział Szkoleń Ratownictwo Praktyczne
Edukacja Pierwszej Pomocy
Artur Anacik
www.ratownictwopraktyczne.pl
tel:512-425-469
e-mail: artur.anacik@gmail.com

Zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69) każdy nauczyciel powinien być przeszkolony w zakresie udzielania pierwszej pomocy tak, aby w razie wypadku wyeliminować czynniki zagrażające życiu dziecka przed dotarciem fachowej pomocy medycznej.